កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់

Comments are closed.